Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / GDPR

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

3.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.4. Kontaktní údaje prodávajícího

Šperkový ráj a Ráj pro nákupy

Čtyřkolská 268/17

104 00 Praha

sperkovyraj@seznam.cz

rajpronakupy@seznam.cz

+420 602 223 610

V Praze dne 1. 1. 2022

GDPR

E-shop Šperkový ráj a Ráj pro nákupy se zavazuje, že osobní údaje neposkytne, neprodá ani nepronajme třetí osobě s výjimkou společností zajišťujících přepravu objednávky směrem k zákazníkovi. Předané údaje budou sloužit výhradně pro účely komunikace se zákazníkem, vyřízení reklamací či odstoupení od smlouvy a dále pro komunikaci doručovatele zásilky s adresátem, tzn. informování o pohybu zásilky. Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Správci osobních údajů, kterým je e-shop Šperkový ráj a Ráj pro nákupy se sídlem Čtyřkolská 268/17, 104 00 Praha 22 - Uhříněves, IČ: 49400291, DIČ: CZ7011250004, tímto uděluji souhlas, aby zpracovával po nezbytně nutnou dobu mé osobní údaje, a to v tištěné i elektronické formě.

Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány zahrnují:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • zasílací adresa
 • telefonní a e-mailové spojení

V případě velkoobchodní spolupráce:

 • jméno a příjmení živnostníka nebo název společnosti
 • kontaktní osoba
 • sídlo společnosti
 • zasílací adresa
 • telefonní spojení
 • e-mailové spojení
 • číslo bankovního účtu
 • IČ a DIČ

Souhlas uděluji dobrovolně za účelem úspěšného zpracování vytvořené objednávky.

V případě, že si budete přát své údaje po úspěšném zpracování objednávky vymazat, napište nám na e-mail sperkovyraj@seznam.cz a my Vaše údaje smažeme.